Nastavenie cookies pre optimálne fungovanie e-shopu

Náš e-shop používa súbory cookies, ktoré potrebuje, aby správne fungoval, dobre sa ovládal a aby sa Vám zobrazovali najmä relevantné ponuky.

Rozšírené nastavenia
 • Technické cookies

  Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

  Vždy aktívne
 • Analytické cookies

  Analytické cookies slúžia pre anonymný zber cenných dát zákazníckeho správania, ktoré nám umožňujú marjovgroup.com neustále vylepšovať a zpríjemňovať Vám zážitok z nákupu.

 • Marketingové cookies

  Vďaka marketingovým cookies bude pre Vás používanie nášho webu pohodlnejšie a prispôsobené Vašim preferenciám. Rovnako uvidíte viac ponuky, ktoré Vás môžu zaujímať a menej nerelevantnej reklamy.

0,00 €0

Košík

Váš košík je prázdny.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
2. Predmet zmluvy
3. Miesto plnenia
4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
5. Cena a platba
6. Dodacia lehota
7. Dodacie podmienky a prepravné
8. Záruka
9. Reklamačný poriadok
10. Odstúpenie od zmluvy

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim pri nákupe v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky na stránkach internetového obchodu predávajúceho súhlasí so znením obchodných podmienok v plnom rozsahu. V prípade, že je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená osobitná kúpna zmluva na nákup tovaru v internetovom obchode predávajúceho, platia ustanovenia tejto zmluvy prednostne pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Kontaktné údaje a adresa predávajúceho:
Sídlo: AUTOSUCIASTKY IMPORT-EXPORT, s.r.o
Timravy 31
036 01 Martin
ICO: 31639551
DIČ: SK2020435604
Zapísaný v OR SR, OS Žilina, vložka č. 3941/L

Tel.: +421 905 615 842
Fax: 043/400 70 24
E-mail: odbyt@autosuciastky.sk
Internet: www.autosuciastky.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 763 21 30, 724 58 68
fax č.: 041/ 763 21 39
e-mail: za@soi.sk

2. Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je tovar a dodávka tovaru, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "internetový obchod").

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho (ďalej len "sklad"). Dodávka sa považuje za splnenú, keď predávajúci odovzdá predmet zmluvy prvému verejnému prepravcovi na prepravu (ďalej len "preprava") pre kupujúceho do miesta určeného kupujúcim na prevzatie tovaru. V prípade osobného odberu v sklade predávajúceho (ďalej len "osobný odber") je dodávka splnená, keď predávajúci odovzdá a kupujúci preberie predmet zmluvy.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Objednávka tovaru vyplnená kupujúcim na stránkach internetového obchodu predávajúceho a odoslaná ( a doručená) prostredníctvom internetového obchodu predávajúcemu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Potvrdenie odoslanej objednávky automaticky generované internetovým obchodom nie je potvrdením kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Potvrdením objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy je písomné oznámenie predávajúceho kupujúcemu (odoslané e-mailom, faxom, alebo poštou), ktoré obsahuje:
1. upresnenie dostupnosti a termínu dodávky položiek
2. upresnenie nákladov na prepravu
3. potvrdenie miesta dodávky
4. meno a telefonický kontakt na obchodníka, ktorý objednávku vybavuje.

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť položky objednávky, u ktorých dôjde k náhlemu výpadku dodávok zo strany výrobcu, alebo subdodávateľov predávajúceho. Doplňujúce informácie k objednávke je možné získať v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 na telefonickom čísle +421 907 802 919.

5. Cena a platba

Ponuková cena tovaru, uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho uvedená v čase objednania, je platná v okamihu objednania a považuje sa záväznú pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť iba na položky, ktoré sú skladom. Ponuková cena je záväzná u položiek označených v detailu položky ako "skladom". Cena položiek označených "na objednávku" je iba informatívna a zobrazuje poslednú predajnú cenu. Predávajúci si vyhradzuje právo na priebežnú zmenu ponukových cien najmä z dôvodu zmeny cien subdodávateľa, alebo výrobcu. Predávajúci je viazaný svojou ponukou uvedenou v internetovom obchode počas 24 hodín.

Cena za prepravu predmetu zmluvy vypočítaná automatizovane v internetovom obchode na základe netto hmotnosti položiek objednávky je iba informatívna, nakoľko nezohľadňuje hmotnosť obalov zásielky. Presná cena za prepravu bude uvedená v potvrdení objednávky od obchodníka.

Platba na dobierku: Kupujúci platí v hotovosti úhradu za predmet zmluvy prepravcovi pri preberaní predmetu zmluvy od prepravcu (tj. pri preberaní zásielky na pošte, alebo pri doručení kuriérom prepravnej služby).

Platba prevodným príkazom: Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, kupujúci poukáže úhradu za predmet zmluvy na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, ktorú dostane e-mailom spolu s potvrdením objednávky od obchodníka. Pri platbe je potrebné vyplniť variabilný symbol uvedený na faktúre. Bez tohto údaja nebude platba správne identifikovaná. Úhradu zálohovej faktúry je potrebné uskutočniť do piatich pracovných dní, inak bude objednávka stornovaná. Platba za predmet zmluvy sa považuje za uhradenú pripísaním na účet predávajúceho.

Platba v hotovosti: Kupujúci platí v hotovosti úhradu za predmet zmluvy pri preberaní predmetu zmluvy pri osobnom odbere v sklade predávajúceho. S dodávkou tovaru dostane kupujúci aj daňový doklad - faktúru. Deň dodávky tovaru pre účely fakturácie je deň odovzdania tovaru prepravcovi v prípade zásielkového predaja, alebo deň osobného odberu tovaru v sklade kupujúcim. Ak nemôže predávajúci dodať objednaný tovar a s kupujúcim nebolo dohodnuté náhradné plnenie, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú úhradu kupujúcemu do 10 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny predávajúcemu.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola predávajúcemu doručená záväzná objednávka kupujúceho. U položiek, ktoré sú k dispozícii na sklade predávajúceho je dodacia lehota v rámci Slovenskej republiky do 5 pracovných dni, u bežne nakupovaných položiek, ktoré nie sú aktuálne na sklade, do 10 pracovných dní. Presnú dodaciu lehotu jednotlivých položiek objednávky oznámi kupujúcemu obchodník písomne e-mailom, faxom, alebo poštou.

7. Dodacie podmienky a prepravné

Pri dodaní tovaru prepravcom je kupujúci povinný riadne prevziať zásielku od prepravcu a skontrolovať neporušenosť obalov a počet balíkov zásielky. V prípade zistených závad je kupujúci povinný na mieste spísať s prepravcom záznam o poškodení, alebo nekompletnosti zásielky a kópiu záznamu bezodkladne doručiť predávajúcemu. Na základe tohto záznamu predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie z dôvodu poškodenia, alebo straty tovaru pri preprave. Následne je kupujúci povinný tovar v zásielke skontrolovať a v prípade zistených vád v množstve, druhu, alebo kvalite tovaru tieto vady písomne oznámiť predávajúcemu do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky. Ďalej sa postupuje v zmysle reklamačného poriadku (viď nižšie).

V prípade osobného odberu v sklade predávajúceho si kupujúci skontroluje druh a množstvo dodaného tovaru pri preberaní tovaru. Na rozdiely zistené mimo sklad nemusí predávajúci brať ohľad.

V prípade osobného odberu v sklade predávajúceho si kupujúci skontroluje druh a množstvo dodaného tovaru pri preberaní tovaru. Na rozdiely zistené mimo sklad nemusí predávajúci brať ohľad.

Nadrozmerné zásielky a dodatočná manipulácia: Prepravca si účtuje príplatok 5 € (6 € s DPH) k prepravnému za zásielky, pri ktorých hmotnosť jednotlivých balíkov presahuje 30 kg, alebo dĺžka balíka presahuje 150 cm, alebo keď charakter tovaru neumožňuje štandardné balenie do kartónových krabíc (zadné blatníky, strecha kabíny, kapota, disky kolies, brzdové rúrky, rúrky kúrenia,...). Maximálne rozmery balíka na prepravu: dĺžka: max. 270 cm a súčasne súčet obvodu a dĺžky balíka nesmie presiahnuť 330 cm.

(Platba v hotovosti pri osobnom odbere sa rozumie platba pri preberaní tovaru v sklade predávajúceho.)

8. Záruka

Záručná lehota sa začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávky. Kupujúci je povinný do 2 pracovných dní od zistenia vady dodaného tovaru túto skutočnosť písomne oznámiť predávajúcemu. Oznámenie o reklamácii (reklamačný protokol) musí obsahovať:
1. Dátum nákupu/prevzatia tovaru kupujúcim
2. Číslo dokladu (faktúry) na základe, ktorého bol tovar dodaný
3. Popis tovaru (katalógové číslo a názov), množstvo vadného tovaru
4. Opis vady dodaného tovaru
5. Dátum zistenia vady tovaru

Predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu prijatie oznámenia o reklamácii. Kupujúci na svoje náklady doručí do skladu predávajúceho vadný tovar a ďalšie doklady v zmysle reklamačného poriadku. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na prepravu vadného tovaru do skladu predávajúceho ako aj prepravu v prípade výmeny vadného tovaru za bezchybný, alebo opravy vadného tovaru.

Formulár na Oznámenie o reklamácii (reklamačný protokol) je možné stiahnuť vo formáte PDF alebo DOCX a po vyplnení odoslať e-mailom na hore uvedenú adresu predávajúceho.Formulár na Oznámenie o reklamácii (reklamačný protokol) je možné stiahnuť vo formáte PDF alebo DOCX a po vyplnení odoslať e-mailom na hore uvedenú adresu predávajúceho.

9. Reklamačný poriadok

1. Záručná doba pre spotrebiteľov je 24 mesiacov, pričom sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim (v zmysle Občianskeho zákonníka , §619 a nasl.). Záručná lehota 12 mesiacov sa poskytuje na tovar, ktorý je predmetom ďalšieho predaja.
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru po prevzatí kupujúcim, ďalej na opotrebenie a vady vzniknuté v dôsledku neodbornej manipulácie, alebo použitie tovaru na iné účely, ako bol pôvodne určený.
4. Predávajúci nezodpovedá za následné škody spôsobené vadou dodaného náhradného dielu, ak jeho montáž bola vykonaná mimo autorizovaný servis.
5. Pri reklamácii chybného tovaru je potrebné predložiť doklad nákupe tovaru vo firme AUTOSUCIASTKY IMPORT-EXPORT, s.r.o. (faktúra, účtenka), písomné oznámenie o reklamácii (reklamačný protokol) a ďalšie doklady, ak boli pri kúpe tovaru vystavené (záručný list, atest apod.). V prípade tovaru (náhradného dielca), u ktorého sa vada prejavila až po jeho montáži, je potrebné priložiť aj písomné vyjadrenie odbornej servisnej organizácie.
6. Po predložení chybného tovaru a dokladov uvedených v bode 5) bude zahájené reklamačné konanie, s výsledkom ktorého bude kupujúci písomne oboznámený do 30-tich kalendárnych dní od zahájenia reklamačného konania.
7. Ak bol tovar poškodený, alebo stratený pri preprave verejným prepravcom (expresná balíková služba, pošta a pod.), je kupujúci povinný zabezpečiť spísanie škodového protokolu s prepravcom. Na základe škodového protokolu bude zahájené reklamačné konanie.
8. Odlišné vyhotovenie tovaru oproti vyobrazeniu v e-shope (v dôsledku inovácie, alebo zmeny výrobcu) pri zachovaní rovnakej funkčnosti a použiteľnosti dodaného tovaru nie je dôvodom na reklamáciu, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
9. Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, resp. ustanoveniami kúpnej zmluvy, ak bola pri kúpe spísaná.

10. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže svoju záväznú objednávku (návrh kúpnej zmluvy) písomne odvolať až do doby než predávajúci odovzdá predmet zmluvy na prepravu pre kupujúceho. Kupujúci - spotrebiteľ (podľa §2, ods. a) zákona 250/2007 Zz. o ochrane spotrebiteľa) má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy je potrebné, aby kupujúci:
1. písomne oznámil odstúpenie od zmluvy e-mailom na adresu: odbyt@autosuciastky.sk, alebo faxom na číslo: 043/4007024, alebo poštou na adresu: Autosúčiastky IMPORT – EXPORT, Timravy 31, 036 01 Martin
2. na svoje náklady doručil tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, do skladu predávajúceho do 14 dní odo dňa kedy kupujúci odoslal predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy. Pokiaľ bol tovar osobitne balený v originálnych obaloch označených logom je potrebné vrátiť aj tieto obaly.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť vo formáte PDF alebo DOCX a po vyplnení odoslať e-mailom, faxom alebo poštou na hore uvedenú adresu predávajúceho. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii vo formáte PDF (v prípade potreby možnosť vytlačiť na tlačiarni).

Predávajúci obratom písomne potvrdí kupujúcemu prevzatie oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo odvolaní záväznej objednávky. Ak je vrátený tovar nepoškodený a bez známok opotrebenia, predávajúci vráti do 14 dní od doručenia tovaru do skladu predávajúceho uhradenú kúpnu cenu kupujúcemu v hotovosti, alebo na účet, ktorý si určil kupujúci. Spotrebiteľ má v zmysle §9, zákona 102/2014 Zz. na vrátenie všetkých platieb, ktoré od neho prijal predávajúci na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu tovaru k spotrebiteľovi.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že predávajúci nedodrží dodaciu lehotu dohodnutú v kúpnej zmluve podľa bodu 6. obchodných podmienok.

V prípade, že predávajúci nemôže objednaný tovar dodať a kupujúci sa s predávajúcim nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. V tomto prípade má predávajúci nárok na odstúpenie od zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na písomnú formu komunikácie prednostne využívať elektronickú poštu (e-mail). Správa sa považuje za doručenú potvrdením od druhej strany (potvrdenie o prečítaní generované e-mailovým klientom, alebo e-mail potvrdzujúci prijatie správy).
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa v kúpnej zmluve môžu dohodnúť na odlišnom znení ustanovení ako je uvedené v obchodných podmienkach.
Predávajúci má právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením nového znenia obchodných podmienok na stránkach internetového obchodu predávajúceho.
Na vzťahy, ktoré nie sú upravené v kúpnej zmluve, ani v obchodných podmienkach sa primerane vzťahujú ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky najmä: zákona č.102/2014 Zz. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákona č.531/1991 Obchodný zákonník. Zákony sú uvedené v znení neskorších predpisov.
Obsahová časť internetového obchodu je duševným vlastníctvom predávajúceho - firmy Autosúčiastky IMPORT-EXPORT, s.r.o., Timravy 31, 036 01 Martin, Slovenská republika. Kupujúci si môže vytlačiť, alebo uložiť na nosič (záznamové médium) ľubovoľnú stránku verejne prístupnej časti internetového obchodu pre svoju potrebu najmä za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie, kopírovanie, alebo publikovanie obsahovej časti internetového obchodu je možné iba na základe písomného súhlasu štatutárneho zástupcu predávajúceho (viď zákon č.185/2015 Z.z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov).

Platné od 30.09.2021.